is toegevoegd aan uw favorieten.

De Oxford-groep

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moeilijkheden. Twintig duizend menschen vulden de zaal en nog vijf duizend kwamen te zamen in twee kerken. Een der dagbladen schreef in een verslag over deze bijeenkomst: „Ongetwijfeld heeft ons land nog nooit de kracht van zulk een godsdienstige vloedgolf ervaren"; en verder: „Wij overdrijven niet, wanneer wij zeggen, dat de Oxford-Groep Kopenhagen stormenderhand veroverd heeft. Het is iets merkwaardigs, dat deze beweging, welke nog niet langer dan zes maanden in Denemarken werkt, zulk een diepen indruk maakte en zulke resultaten in het gansche land bereikt heeft" 5S).

t Spreekt vanzelf, dat dit citaat met Hollandsche bezadigdheid dient gelezen te worden; bovendien zegt het ons weinig over de duurzaamheid van den Groepsinvloed. —

Waardevoller — omdat het meer wijst op stabiliteit — is de volgende aanhaling uit het boven (pag. 12) reeds vermelde referaat van den Lutherschen bisschop van Kopenhagen, dr. H. Fuglsang-Damgaard:

„In dit stadium wacht de kerk een groote taak. Wanneer de bekeerden niet worden geleid naar de objectieve krachtbronnen, kan het nieuwe leven licht verdwijnen als nevel voor de zon. De principes van de Groep moeten als het ware hun draagkracht daardoor bewijzen, dat zij heenleiden naar de objectieve krachtbronnen. Dat is volgens mijn meening bij ons ook in rijke mate gelukt.

Ik heb met de Groepbeweging in nauw verband gewerkt. Met het oog op deze voordracht heb ik vele inlichtingen van verschillende gemeenten en takken van werk van Christelijke barmhartigheid verzameld en kan heel wat mededeelen. De eene bijbelkring na de andere wordt opgericht. In een provinciestad zijn 14 nieuwe bijbelstudiekringen met 200 deelnemers ontstaan, hoofdzakelijk menschen die vroeger nooit tot zoo'n kring hadden behoord. Een ander bericht van 250 deelnemers;