is toegevoegd aan uw favorieten.

De Oxford-groep

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dragen we Jezus' doodslijden in het lichaam rond, opdat ook Jezus' leven in ons lichaam wordt geopenbaard. Want tijdens ons leven worden we voortdurend ten doode overgeleverd om Jezus' wil, opdat ook het lever, van Jezus in ons sterfelijk vleesch wordt geopenbaard. — We worden dus niet kleinmoedig, maar al gaat onze uitwendige mensch ook ten onder, onze inwendige herstelt zich iederen dag." (2 Cor. 4 : 11-12; 16). En deze Paulus-visie, het is ook de visie van zoovelen onzer heiligen; we herinneren slechts aan den H. Ignatius: „O bone Jesu, exaudi me: in tra

tua vulnera absconde me, ne permittas me separari

til *\

e ;.

Het spreekt vanzelf dat we hier buiten beschouwing laten het persoonI ij k leven van hen die in de Groepbeweging zich volkomen aan God hebben weggeschonken; Gods genade, die ontspringt in Christus' heilige menschheid, en dan stroomt door de Kerk, de „continuata incarnatio Christi", vindt haar weg ook buiten de zichtbare kerkgrenzen. Maar toch geldt voor deze oprechte dienaren Gods: „Zij missen het dogma en de sacramenten ..

„Et miserabar eos rursus, quod illa sacramenta, illa medicamenta nescirent, et insani essent adversus antidotum quo sani esse potuissent" **).

Ten slotte: hun gemis aan dogmatische begrippen is ook oorzaak van een miskennen der versterving, de mortificatie, die toch tot de essentie van het christelijk leven behoort...

*) O, goede Jesus, verhoor mij: verberg mij in Uwe wonden, en sta niet toe dat ik ooit van U gescheiden worde.

**) „En wederom had ik medelijden met hen, omdat zij die sacramenten, die geneesmiddelen niet kenden en ongezond weerstonden aan het tegengif, waardoor zij gezond zouden kunnen worden." S. Augustinus in zijn Belijdenissen; 9e boek, 4e hoofdstuk.