is toegevoegd aan uw favorieten.

De Oxford-groep

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat het laatste betreft: tot nog toe heeft de Groep zich „im Groszen und Ganzen wel gehouden aan het parool van Buchman: „onze eenige organisatie is de Kerk." - De beweging tracht zich, vooral in Scandinavië, in „k e r k e I ij k e n zin te ontwikkelen 4S) al laat de practijk dan ook hier en daar te wenschen over...

En wat nu de belangrijkheid der Groep aangaat, men behoeft slechts te constateeren hoe vele duizenden, over een groot deel der wereld verspreid, door het nieuwe ideaal gepakt zijn, of slechts met eenige aandacht te bestudeeren de reeds meermalen geciteerde brochure: „Die K i rchen, die Gruppenbewegung und die Kirche Jesu Christi"66) van een ernstig man als Emil Brunner, om tot deovertuiging te geraken dater op vele plaatsen toch wel iets in beweging is gekomen. 2 . Doch ook moet men zich wachten de beteekenis te overschat* ® n> ons Katholieken niet zoo moeilijk zal vallen, omdat we ge¬

neigd zijn alles wat uit het protestantsche kamp afkomstig is, met een zekere scepsis te beschouwen. En inderdaad: de Groepbeweging i s niet een panacee voor alle wereldkwalen, het i s geen nieuwe wereldkerk, het i s geen algeheele en mondiale herleving van het primitieve christendom. Immers: we mogen nooit vergeten dat deze Anglo-Amerikaansche beweging op tot dusverre ongekende wijze de kunst der reclame in dienst van het apostolaat heeft gesteld!

Bovendien: de Groep maakt vaak den indruk thans een mode-artikel te zijn en dan een m o d e-a r t i kei dat een zeker aristocratisch cachet heeft en een zekere distinctie geeft. — Ook al een reden voor Katholieken om voorzichtig te zijn.

Alles te zamen genomen echter gelooven wij, dat dit réveil een duidelijk bewijs is dat we leven op een keerpunt der tijden ...