is toegevoegd aan uw favorieten.

Ariëns priester

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volking toenemen. Nadat in 1885 een afdeling van de Sociaal-Democratische bond in Enschede werd opgericht nam de ontevredenheid in sterke mate toe, de socialistische bond groeide welig in deze voedingsbodem der algemeen heersende ellende. Het was in deze woelige dagen, dat de ontevredenheid der arbeiders toenam en tot verzet aanleiding gaf en onder leiding der socialisten het ene conflict na het andere ontstond, dat ook de katholieken in Twente in beweging kwamen.

Dit openbaarde zich allereerst door de stichting van het eerste Katholieke Weekblad van Twente. Gesticht door den Heer G. Bruggeman op 17 October 1885. Een artikel van den Zeer Eerw. Heer Pastoor Groothuis, op 5 October 1889 gaf de stoot, om tot oprichting der eerste R.K. Arbeiders Vereniging te komen. Aan dit artikel zal zeker Alphons Ariëns niet vreemd geweest zijn.

Na enige voorbereidende bijeenkomsten ten huize van }. Winkels en in overleg met Deken Mgr. Meurkens, werden op 24 November 1889 tachtig werklieden lid van de eerste R.K. Arbeidersvereniging. Tot voorlopig bestuur werden benoemd de heeren: J. Oude Groeniger, J. Winkels, B. Geerdink, J. A. Carré en H. Grondman.

Alphons Ariëns werd aangewezen door den Deken om de jonge vereniging met raad en daad bij te staan en 9 September 1890 werd hij officieel benoemd tot eerste adviseur.

Weinigen zullen destijds vermoed hebben, dat deze eerste R.K. Arbeidersvereniging de moeder-organisatie zou worden van een machtige en sterke cultuurbeweging, die de opvoeding en de verheffing van de katholieke arbeidersstand in het Aartsbisdom op uitnemende wijze behartigde.

Maar ook weinigen zullen vermoed hebben, dat tal van leidende figuren voor de Katholieke sociale beweging hieruit gevormd zouden worden.