is toegevoegd aan uw favorieten.

Ariëns priester

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoom der burgerij is — zij het ook met de eerbiedwaardigste bedoelingen, gelijk hij mijzelf eenmaal schreef — blijven vasthouden aan het ancien régime; maar over hün hoofden heen heeft hij zijn hand toegereikt aan de brede schare daarachter en een groot deel van ons volk heeft die hand met liefde aangegrepen en met vertrouwen ja geestdrift is het hem gevolgd.

Zó — D. en H. — is dr. Sehaepman in het moeilijke tijdsgewricht der laatste twee decenniën een staatsman geweest van betekenis voor het hele vaderland en plukt dan ook heel ons volk de vruchten van zijn verlichte en stoere arbeid. Maar ik behoef het u niet te zeggen, niemand meer dan wij. Voor ons katholieken, was hij meer dan een staatsman. Voor ons is hij de Emancipator, een Bevrijder geweest in de volle zin des woords.

Wie heeft zoveel bijgedragen als dr. Sehaepman tot losmaking der banden waarin de Staatsmacht ons gekneld had ? In naam der gewetensvrijheid, ons bij de grondwet gewaarborgd, maar door politieke dwingelandij weer ontnomen, heeft hij opgevorderd het recht van het vrije onderwijs, en naast dr. Kuyper, is het aan zijn Rooms verweer vooral te danken, dat dit hoogste aller rechten heeft gezegevierd.

In naam der burgerlijke gelijkheid, ons bij dezelfde grondwet verzekerd, heeft hij opgevorderd, dat wie zijn Ave Maria bidt, niet als in Vondel's tijd, zich de toegang tot de meeste staatsbetrekkingen versperd ziet; en al is nu Rooms-zijn nog geen troef (wat ook niet nodig is!) het spel is daarom alleen toch niet meer verloren; ja met Tertulliaan kunnen wij er groot op gaan, dat onze mannen thans te vinden zijn in alle, ook de hoogste, colleges van Staat.

En wanneer ik u de wet op de persoonlijke dienstplicht noem, dan herinnert gij u allen, dat die wet aan