is toegevoegd aan uw favorieten.

De ondernemers-overeenkomstenwet en haar bruikbaarheid voor het middenstandsbedrijf

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

karakter van louter privaatrechtelijke regelingen van het bedrijfsleven.

De hier bedoelde zuiver privaatrechtelijke regelingen van het bedrijfsleven worden veelal met de naam „ordening" bestempeld en aangediend.

Doch, naar het mij voorkomt, veelal ten onrechte.

Althans indien „ordening van het bedrijfsleven" wordt opgevat in de volle en daarom enig juiste zin van het woord t.w. als regelende niet alleen de verhouding tussen de bedrijfsgenoten onderling, doch evenzeer die van de bedrijfsgroep, als zodanig, tot de gemeenschap, gelijk die van een deel tot zijn geheel.

De regeling van deze laatste verhouding sluit in, dat het complex van maatregelen, door de bedrijfsgenoten genomen tot behartiging en bevordering van de hun eigen belangen, gericht of mede gericht moet zijn op het welzijn der gemeenschap, zoals we in de aanhef uitspraken toen we zeiden, dat de eigen stoffelijke welvaart van individuën en groepen van individuën, door deze moet worden nagestreefd in redelijke ondergeschiktheid en dienstbaarheid aan het volledige tijdelijke welzijn der menselijke samenleving.

Indien dit laatste kenmerk in de bedrijfsregeling wordt gemist, ontbreekt daaraan een wezenlijk element en kunnen we haar derhalve niet bestempelen als „bedrijfsordening" in de vorengeduide volledige en ware zin van het woord. Éérder moet een dergelijke bedrijfsregeling worden aangemerkt als verstoring van de vereiste bedrijfsorde en als een eenzijdige gereglementeerde bevordering van het groepsbelang.

Welnu, het wil ons voorkomen, dat 't hierbedoelde wezenlijke element der bedrijfsordening, t.w. het bewust gericht- of mede gerichtzijn op het welzijn der gemeenschap, veelal aan de zuiver privaatrechtelijke regelingen van het bedrijfsleven vrijwel geheel ontbreekt. Zelfs zijn wij van oordeel, dat bij het ontwerpen en vaststellen der betreffende zuiver privaatrechtelijke regelingen, doorgaans slechts in zoverre en in die mate met de belangen der gemeenschap rekening wordt gehouden, als een al te grove benadeling daarvan vanwege de weeromstuit, ook de belangen van de betrokken ondernemersgroep en dienvolgens van de individuële ondernemers dreigt te schaden.

Inhoud van bedrijfsregelingen.

De regelingen van het bedrijfsleven kunnen uiteraard betrekking hebben op allerlei meer of minder betekenende onderdelen daarvan.

Gelet op het doel van dit opstel, menen we vooral twee groepen; te kunnen onderscheiden, t.w. de regelingen omtrent de voorwaarden van verkoop (leverings- en betalingsvoorwaarden) en die omtrent de p r ij s en omtrent de omvang van de productie of van de afzet.

De eerste groep, de z.g. conditie-kartels, stellen doorgaans