is toegevoegd aan uw favorieten.

De ondernemers-overeenkomstenwet en haar bruikbaarheid voor het middenstandsbedrijf

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verbindend willen zien verklaard, in 't geheel geen of slechts zeer vluchtig overleg is gepleegd met de groep van distribuanten.

Bovendien blijkt ook aan het overleg met vele kleinere en kleine producenten in dezelfde tak van bedrijf, soms zeer veel te hebben ontbroken.

En dit alles niettegenstaande de belangen van bedoelde distribuanten en kleine producenten vaak zeer nauw betrokken zijn bij de regelingen, die in de ter verbindendverklaring voorgedragen ondernemersovereenkomst zijn opgenomen.

Dit gebrek aan voorafgaand overleg tussen de aanvragende producenten en de betrokken distribuanten is herhaaldelijk aan het licht getreden bij de verhoren, die door de Commissie ex art. 8 van de wet op het verbindend verklaren van ondernemersovereenkomsten ter eigen voorlichting werden belegd.

t Is begrijpelijk, dat daartegen van de zijde der distribuanten, tijdens de verhoren telkens weer verzet is gerezen.

Meermalen met het gevolg, dat nog in den loop zelf der gevoerde gedachtenwisseling, de aanvragers zich bereid verklaarden, alsnog in nader overleg met de distribuanten te treden.

In dit verband zij er ten slotte nog op gewezen, dat bij het verhoor tevens herhaaldelijk is gebleken, hoe zonder bezwaar vele zeer lange en tijdrovende betogen achterwege hadden kunnen blijven, indien over de betreffende geschilpunten tevoren met de distribuanten in welwillenden geest overleg was gepleegd en ernstig was beproefd tot overeenstemming te komen.

Intussen is t n i e t zozeer over het zo even gesignaleerde gebrek aan tijdig onderling overleg tussen genoemde groepen van producenten en distribuanten, dat ik hier wilde spreken.

Eerder wens ik voor een ander punt de aandacht te vragen.

Tot dusverre zijn de ondernemersovereenkomsten, die ter algemeen verbindendverklaring werden voorgedragen, zomede de aanvrage zelf om die verbindendverklaring, enkel uitgegaan van de groep derproducenten (en eventuële importeurs).

In die overeenkomsten zo zagen we boven — werden dan allerlei regelingen getroffen, die ook de belangen der distribuanten zeer nauw bleken te raken.

Welnu, zo stellen we in dit verband de vraag, zou terzake van de toepassing der wet op het algemeen verbindend verklaren van ondernemersovereenkomsten, niet kunnen worden gekoerst in deze richting, dat de betreffende ondernemersovereenkomsten worden aangegaan tussen enerzijds de producenten van bepaalde goederen en anderzijds de distribuanten daarvan, en dat vervolgens de zo gesloten overeenkomsten door beide betrokken groepen gezamenlijk ter algemeen verbindendverklaring worden voorgedragen?

Bij de hier bedoelde ondernemersovereenkomsten zouden dan partij zijn aan den énen kant de groep der producenten en aan den anderen