is toegevoegd aan uw favorieten.

Leven van moeder Elisabeth

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ik nu al sedert vijftien, zestien jaren, zooveel tranen, verzuchtingen en gebeden tot den Hemel en alle Gods lieve Heiligen gestuurd had,ik zegge, alle Gods lieve Heiligen, daar draag ik eenen roem op, want op dien glorierijken feestdag van alle Gods lieve Heiligen 1789t ben ik geboren en hebbe het H. Doopsel ontvangen.Toen was mijn hart gansch tevreden, ik nam eene reis aan naar het klooster van Wittem en ik vraagde om den Eerw. Pater Rector te spreken, alhoewel wij elkander nooit gezien of gesproken hadden, konde ik toch niet anders als mijne inwendige gesteltenis en de bijzondere gratiën, welke ik ten tijde van vijf en zestien jaren van God ontvangen had, te kennen geven, uitgenomen hetgeen ik hierboven vermeld heb, van den 15den Augustus 1836.

Het schijnt dat het God niet gewild heeft er van te spreken, ofschoon ik een geruimen tijd met Hem gesproken had, ik had er niet eens aan gedacht. De Eerw. Pater Eerdinand, Rector van de Congregatie der Redemptoristen,