is toegevoegd aan uw favorieten.

Kerke-werk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mag verlangen. Bladert men in de zelfbewuste en moedige, soms overmoedige litteratuur, dan geraakt men zelf ook in drift. Ziet men voor dezelfde zaak om zich heen in land en volk, in kerk en gemeente, dan blijft het vaak ijzig stil of er is een medelijdende glimlach.

Toch gaan er onder het volk deuren open, waarop door enkelingen meer dan een eeuw geklopt is. De kerk heeft hier zeker mee te maken, zij komt niet achter, maar is — wanneer zij althans op tijd is — altijd voor. Zij wijst zelfs geen bloed- en bodemtheorie zonder meer af, maar zij predikt het evangelie aan alle volkeren en de Doop der bekering in alle talen.

Het ligt voor de hand, dat de R.K. Kerk terughoudend zal zijn; zij heeft meer een internationaal-wereldpolitiek dan een oecumenisch-kerkelijk karakter. Ook de Gereformeerde Kerken van afscheiding en doleantie, opgebouwd vanuit den enkeling en de enkele gemeente, zullen hier niet direct aan willen. Voor een volkskerk als de Ned. Hervormde ligt hier in de eerste plaats een taak, maar dan altijd zo, dat haar belijdend karakter door het doopverbond wordt geschraagd, en wij niet naast Duitse en Nederlandse Christenen — van beiden, ja van beiden zijn er al genoeg in de huidige ketterse zin! — nu ook Friese christenen zouden krijgen.

Het komt mij voor, dat Dr. G. A. Wumkes, de bekende Hervormde strijder voor de Friese zaak, in zijn frieschristelijke geloofsbelijdenis deze gevaren heeft onderkend en meestal rakelings heeft omzeild 1).

In elk geval zal de Friese Kerk er voor te waken hebben, dat zij nog minder van de Nederlandse vervreemdt, dan het Friese Volk van de Nederlandse Staat door een voortgaande beweging zou kunnen vervreemden. Voor beide delen, met name der Hervormde Kerk, blijft het van grote betekenis, dat er geestelijke en persoonlijke uitwisseling plaats vindt.

De roep der beweging, als de bewuste uiting van wat er toch werkelijk in het volk leeft, moge een antwoord vinden vanuit de ruimte der prediking in de belijdende volkskerk.

') Kristlik Frysk Leauute, Yn Tsien Kêsten mei Taljochting fen Dr. G. A. Wumkes, 1936.