is toegevoegd aan uw favorieten.

Kerke-werk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dopen, maar eigenlijk de kinderdoop verwerpen, die althans naar gereformeerde belijdenis denatureren.

Is het te veel gezegd, wanneer men stelt, dat de waardering van de persoonlijkheid, de zucht naar vrijheid voor elk individu en naar ruimte voor elks mening, het verlangen om — zoals iemand heeft gezegd — bij de minderheid en de oppositie te behoren, maar meer nog het sterke ik-besef, dat den vreemdeling direct opvalt, is het te veel gezegd, wanneer men constateert, dat de zuigkracht van al deze karaktereigenschappen gevoeld wordt in de grote kerk, in de gemeenschap van het verbond, en tot uiting komt in baptistische neigingen?

Heeft dit volk niet een natuurlijke neiging tot eenzelvigheid en tot overdreven waardering van de persoonlijke keuze en beslissing? Ja, is het niet buitengewoon moeilijk om hier genade en dan ook genadeverbond te prediken? Moge in de vrijzinnige sfeer ieder doen, wat in zijn godsdienstige ogen goed is, onder de orthodoxie aller kerken en groepen heeft dit piëtisme en methodisme grote invloed. Het uit zich in de gedachte allereerst aan eigen kring, zij het een kring van Gereformeerden, van orthodox-Hervormden of van Evangelisatiemensen. Het uit zich verder in de aanvat van de zending door evangelisatie binnen de eigen provincie, zoals in tentactie en Maranathabeweging.

Deze critiek bedoelt geen afbreken, maar aanwijzing, hoe in het z.g. gezond-kerkelijke, ja confessionele Friesland zeer sterke stromingen zijn, die een open en vrij, een breedkatholiek kerkelijk denken en leven tegenhouden. Dat ook in dit laag-kerkelijke reservoir sterke levenskrachten van het evangelie bewaard blijven, moge ten overvloede nog met nadruk gezegd worden.

Tenslotte: de grenzen zijn scherp, en zo treft ons naast overvloedige kerkelijkheid, kerksheid en godsdienstigheid een bijna welbewuste onkerkelijkheid. Geen lauwheid, maar tegenstand, door de antithese nog verscherpt. De socialistische arbeidersbeweging bewerkte veelal een breken met de kerk. Hiertegenover moet de betekenis gesteld worden van het religieus-socialisme, dat in diezelfde beweging de waarde der religie en in de laatste tijd zeker ook de waarde van de