is toegevoegd aan uw favorieten.

Kerke-werk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ter harte, dat groote woorden niet helpen 55).

Vooraf ga de opmerking, die Heynes gemaakt heeft, dat de bezwaren tegen de Kerk niet van dogmatischen aard zijn, want daarover heeft de Noord-Hollander weinig oordeelsvermogen, gelijk hiervoor is betoogd. Ook kunnen zij niet van socialen aard zijn, want in alle mogelijke vormen en toonaarden is hier het „toegepaste Christendom" gepredikt. 56) Ook ligt het niet aan haat tegen de Kerk of den predikant. "Want die moeten er zijn. Men komt bij lang navragen allerlei kennelijk gefingeerde argumenten aan de weet ") „Bezwaren tegen de Kerk? Had de Noord-Hollander ze maar! Dan ware hij lichter te winnen, dan nu hij de Kerk links laat liggen" (Heynes, blz. 744). Dit zal door een ieder, die dit land en deszelfs inwoners kent, van harte beaamd worden.

In deze richting zoeken de Schrijvers over dit vraagstuk de oplossing dan ook niet.

Waar dan wel? 58)

1) In een zeer ernstigen „Open Brief aan de Synode", met als motto Gez. 237 : 1, eerste regels, teekent de heer G. C. van Balen Blanken, rustend arts te Bovenkarspel (een zeer trouw kerkbezoeker) kort en krachtig de funeste gevolgen, verbonden aan het gemis van een eigen predikant. Oorzaak van dit alles is „de Raad van Beheer", weshalve hij de opheffing „van dat kerkelijke instituut, wat van alles de schuld draagt" verzoekt 59). Dit is geen uitlating van een particuliere meening van één, die meent ook eens wat te moeten zeggen, maar de gangbare opvatting, die men in vrijwel iedere vacante gemeente kan vernemen. „Geef ons

55) Heynes, Uit kerkelijk N.H., blz. 527.

56) Zie uitvoerig Heynes, De Kerk in N.H., blz. 736—741.

57) Heynes, ïbidem, blz. 741—743.

58) Men houde in het oog, dat de kerkelijke verslapping, die overal zich doet gelden, op zichzelf nog geen reden is, waarom het in Noord-Holland dergelijke proporties heeft aangenomen. Daar moeten andere oorzaken zijn, te meer, waar het hier reeds zoo lang het geval is.

59) Men vindt dit stuk afgedrukt in: Handelingen van de Buitengewone Vergaderingen en van de 122ste Gewone Vergadering van de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk, ten jare 1937, 's Gravenhage, 1937, blz. 217—219. —■ Dr. Van Balen Blanken, jarenlang geneesheer te Spanbroek, is in West-Friesland om allerlei redenen zeer populair. O.a. is hij de, ondanks zijn 85 jaren, nog altijd zeer energieke voorzitter van het „Historisch Genootschap „Oud-West-Friesland". Door geboorte en werkkring een ras-echte West-Fries, kent hij „Land und Leute" als weinigen.