is toegevoegd aan uw favorieten.

Kerke-werk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hollander te genezen van zijn waan, die „kerk" en „fijnheid" (hoe komt men toch aan dat begrip?) aan elkaar koppelt, en van de eerste niet weten wil, omdat men het tweede (dat men eigenlijk niet kent) niet zijn wil. Men zal hem weer den kerkelijken vorm moeten leeren, opdat hij de Boodschap hoore; kerkbesef moeten bijbrengen. Men zal weer Kerk moeten willen wezen, draagster van het Evangelie, Lichaam van Christus Jezus. Dit Evangelie, welks inhoud klaarlijk is: verzoening en verlossing door Jezus Christus, zal men altijd en in allerlei vorm (geijkt of niet-geijkt) moeten brengen, zelf daaruit levende.

Niet een partij of richting, maar de Kerk is in NoordHolland in het geding, in den nood van: zijn of niet-zijn. Daar zit heel wat aan vast (openbaring etc.). Laat de vrijzinnige theologie zich daar niet van afmaken met opmerkingen van louter negatief karakter of orgamsatorischen aard, als men er prijs op stelt lid van de Ned. Herv. Kerk te zijn, daarbij bedenkende, dat het geldt: aux grands maux des grands rémèdes. En Noord-Holland is niet geïsoleerd, maar deel van het geheel. Het moge tamelijk onreglementair klinken, maar de vraag rijst: kunnen en mogen de kerkelijke besturen de zaak zoo maar laten gaan of rust op hen niet de taak in te grijpen? Als motief zij ter overweging aanbevolen de spreekwijze: Nood breekt wet; en wie zal ontkennen, dat in Noord-Holland nood is!

In den titel van dit opstel heb ik trachten uit te drukken, hoe ik de situatie zie van de kerk in Noord-Holland. Bij het „pand" dacht ik aan het woord van i Tim. 6 : 20. De Kerk heeft in haar ambtsdragers het toevertrouwde pand niet bewaard, maar voor andere zaken verruild, omdat men het pand van weinig of geen waarde achtte. De Noord-Hollanders hebben het pand, dat hun in de Kerk is toevertrouwd, genegeerd, omdat ze ook gingen meenen, dat het geen waarde had. Maar toch is er een pand: er staat een Kerk en er ligt een opengeslagen Bijbel in het midden; verwaarloosd, maar aanwezig!

Wat zal er van de Ned. Herv. Kerk in Noord-Holland worden? Zal zij ondergaan, weggevaagd worden; een heel vreemd en vervallen museumstuk blijven of zal zij weer