is toegevoegd aan uw favorieten.

Kerke-werk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de handarbeiders voor een groot deel onder de RoomschKatholieke autochthonen te zoeken, de hoofdarbeiders zijn zeer vaak niet-Roomschen van elders. Bij de verdere industrialisatie denken wij ook aan de schatten onder den bodem, vooral in de Peelgebieden, aan welker aanboring men echter nog niet toe is. In het algemeen zijn de oeconomische mogelijkheden in deze provincie grooter dan in de streken benoorden de rivieren, die als verzadigd zijn van nijverheid en intensief grondgebruik.

Want men stare zich in Brabant vooral niet blind op de mogelijkheden door de industrie alleen. Belangrijker nog — want bestendiger — is de agrarische vooruitgang. In de laatste 35 jaar haalden landbouw en veeteelt in Brabant hun grooten achterstand in. De verhalen van het vorige geslacht over het schonkige voorkomen der inheemsche koetjes en de roggehalmen van een el, doen ons wakend een Pharaonischen droom droomen in omgekeerde volgorde. De tijden, dat men, ook in Hervormden kring, trouwde op het gelukkige bezit van één gemeenschappelijken lepel, dat men bij gebrek aan personeel zich maar naar bepaalde boerendorpen behoefde te begeven, in de zekerheid de dochters zóó mee te krijgen, omdat de grond er niet voor opbracht, de tijden, dat men 2V2 uur liep om een twintigtal eieren van 2 cent te markten en bij gebrek aan geld voor brood drie maal per dag aardappelen at, zijn voorbij. De Kempen en de Peel, voorzoover ontgonnen, zijn daarvan de zeer zichtbare bewijzen. En, terwijl elk jaar nog nieuw land wordt gemaakt, werd onlangs becijferd, dat een vijfde deel van alle nog in Nederland aanwezige woeste gronden in N.-Brabant gelegen zijn. Te zamen, zoo deelde Ir. F. P. Mesu op een vergadering van den Brabantschen Waterschapsbond mede, zouden 117.500 H.A. landaanwinst in Brabant kunnen worden verkregen. Ook al zou van deze plannen maar een gedeelte in vervulling gaan, dan was het nog belangrijk genoeg om er alle aandacht, ook voor de toekomst der Hervormde Gemeenten, aan te schenken en van nieuwe verwachtingen te spreken.

* * *

In zulk een omgeving nu werd en wordt het leven der Hervormden in Brabant geleefd.