is toegevoegd aan uw favorieten.

Kerke-werk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vindingen en een uiterst wettische levensopvatting voorstaat. Ook op Duiveland zijn deze Oud-Gereformeerden geducht vertegenwoordigd, hetgeen hier moet worden toegeschreven aan den invloed van Ds. Ledeboer en van zijn geestverwant Ds. v. Dijken van St. Philipsland.

Naast hen veroverden de Vrij-Evangelischen in onze provincie terrein, o.a. te Goes, terwijl in Breskens een sterke groep Darbisten en in Vlissingen een afdeeling van de Hersteld-Apostolischen tieren. De Afscheiding in 1834 en de Doleantie namen hier kolossale afmetingen aan. Het getuigt voor de hervormende kracht der hier gehuldigde beginselen, dat men deze bewegingen van meet af aan in kerkelijke banen wist te leiden. Dit spreekt te meer, als men bedenkt, dat een vreemde figuur als Budding met de afscheiding begon. Terecht wordt dan ook in de Gereformeerde Kerken niet Budding, maar Ds. C. v. d. Meulen als de „Apostel van Zeeland" geëerd 8).

Buiten de laatst genoemde kerken is het kerkelijk besef in Zeeland gering, met name in de Hervormde Kerk. Een eigenlijk confessioneele waardeering van de Kerk treft men in de Zeeuwsche gemeenten zelden aan, al zijn er wel plaatsen, die als confessioneele gemeenten worden aangeduid, en al kent men in Middelburg een confessioneele richting en kiesvereeniging. Voor het volk staat de beteekenis van het vreemde woord gelijk met anti-modern of zwaar-orthodox, het laatste maar zeer betrekkelijk in dogmatischen zin! Door de reorganisatiebeweging van dit jaar, die in de classes Goes en Middelburg verrassend aansloeg, is wel eenig kerkelijk besef gewekt, maar of het zal beklijven, moet nog worden afgewacht.

Ten aanzien van het probleem der kerkelijke verdeeldheid nemen vele Hervormden de ruimhartige houding aan van Dr. J. H. Gunning J.Hzn., die eenige jaren te Serooskerke heeft gearbeid. Zijn „Pniël" is een te Middelburg gaarne gelezen blad, dat er door zijn bevattelijken en gemoedelijken toon goed ingaat. Men vindt het dan ook zoo erg niet, dat ieder in zijn eigen kerkhuis of -huisje woont, en bij bijzondere gelegenheden komt men er eens uit om anderen te hand

8) P. Staal. De Apostel van Zeeland. Bruinisse, J. v. d. Wal.