is toegevoegd aan uw favorieten.

Kerke-werk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeer trouwe kerkelijkheid tot een volkomen onkerkelijke leefwijze opgemerkt.

Behoeft over kerkbezoek niet te worden geklaagd, de belangstelling der gemeente voor 't Heilig Avondmaal is minder groot. Men kan zeggen, dat in de Hervormde Kerk een niet al te groote trouwe kern vrij regelmatig er aan deelneemt. In den Passietijd is de deelname het grootst. En zooals bij de belijdenis des geloofs het accent valt op persoonlijke beslissing en bekeering, wordt het Heilig Avondmaal bovenal gewaardeerd als unio mystica, persoonlijke gemeenschap met den levenden Heer. In de geloovige kringen der gemeente is het mysterie van de sacramenteele tegenwoordigheid van Christus beter bewaard gebleven dan in de theologie der 19de eeuw. Een gevoelige vroomheid zal bovenal dit sacrament beminnen, zij het ook niet zonder schroom. Naar links zien we in de Hervormde Kerk de liefde verkillen tot onverschilligheid voor 't Avondmaal. Naar rechts bemerken we, hoe de schroom overgaat in angst. Het extreme Puritanisme bij de Oud-Gereformeerden en in de Gereformeerde Bondsgemeenten heeft hier zoo goed als elders de Avondmaalstafel gereserveerd voor de kleine élite, die zich zelf verheft tot het „bevestigd volk van God", 't Geeft niets om met de aanhangers van deze richting alleen over 't Heilig Avondmaal te praten. Het beroep op 1 Cor. 11 : 29 is m.i. een doekje voor 't bloeden. De heele sfeer, waarin de menschen leven, is ongezond. Er ligt een druk op de gemeenten en de leiders doen alles om dien druk te verzwaren. Ze bidden er zelfs om, zooals die ouderling in Arnemuiden, die voor den dienst regelmatig vraagt: „Ach Heere, Heere, maak ons maar weer tot dat volkie van ach, ach; van hinkers en zinkers, van zuchters en vluchters!" Ik denk wel eens, dat alleen een felle methodistische campagne hier nog iets zou kunnen redden!

Gelukkig is de Zeeuwsche Hervormde Kerk vrijwel aan den greep van deze „Gereformeerdheid" ontkomen, zij het ook ten koste van veel ledenverlies. Alleen op het eiland Tholen en in het Walchersche Arnemuiden heerscht de geest van den Bond. "Walcheren, Z.- en N.-Beveland en O.-ZeeuwschVlaanderen zijn ruim orthodox. De predikanten worden meest gerekend tot de ethische of gematigd confessioneele