is toegevoegd aan uw favorieten.

Kerke-werk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijke behandeling van het kerkelijk leven in Middelburg aanbeveling, omdat we nu de problemen van de kleine stad in ons gezichtveld kunnen betrekken. Ongetwijfeld zijn er zulke problemen, voortvloeiend uit haar sociologische structuur. Ze verbijzonderen zich meer dan die van de groote stad, inzooverre de provinciestad een geheel eigen sfeer heeft. Dat proeft men b.v. reeds bij een kort bezoek aan Middelburg, Vlissingen en Goes. Wat een verschil! De twee eerste steden, die op slechts 6 K.M. afstand van elkaar liggen, beschouwen zich menigmaal als eikaars rivalen. Als hoofdstad en havenstad verhouden ze zich in 't klein als Den Haag en Rotterdam in 't groot.

Middelburg is provinciale hoofdstad en wil het zijn. Het geweldig historische verleden, waarvan bijna elke Middelburger meer of minder op de hoogte is, spreekt nog uit de grootschheid van de overheidsgebouwen en patriciërshuizen. Stadhuis en Abdij zijn in heel Nederland bekend. Ofschoon er maar 18 a 19.000 inwoners zijn, voelt Middelburg zich als een echte stad. De heer Ritter, die de geestelijke atmosfeer van Middelburg op onovertrefbaar schoone en juiste wijze in zijn poëtische „Zeeuwsche Mijmeringen" heeft getypeerd, zegt: Ik ken geen stad op de wereld, die zooveel „allure" heeft als Middelburg 9).

Deze allure deelt zich mede aan de burgerij. Ze is als in vele oude steden deftig en gewichtig. Vanouds was er een Middelburgsche aristocratie, die wel slonk in den loop der tijden, maar heden nog in voldoende mate aanwezig is, om cachet te geven aan het maatschappelijk verkeer. Daarnaast staat een groote groep intellectueelen, een omvangrijke middenstand en een neringdoende kleine burgerij, waarvan men de arbeidersklasse, die zeer gering is, feitelijk niet kan onderscheiden. In het omgangsleven kent men natuurlijk meer standen, dan hier zijn genoemd. — Door de weinige industrie is Middelburg een stille stad, waarin de menschen nog tijd hebben zoowel voor fijnere cultuur als voor beuzelarij.

Het stadsbeeld wordt mee beheerscht door de drie groote Hervormde Kerken, waarvan de Nieuwe Kerk en de Koor-

9) P. H. Ritter Jr. Zeeuwsche Mijmeringen 1919. Bussum, v. Dishoeck.