is toegevoegd aan uw favorieten.

Kerke-werk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam niet spreken) nog slechts een zeer gering aandeel hebben. Deze dubbele vorm is wel eens vergeleken met een stadion en sportterrein; de vergelijking moge geen kerkelijk stempel dragen, zij is bruikbaar. Voor „gelegenheden", en die zijn er in het kerkelijk leven vele, moet er een groot centrum zijn; voor de geregelde godsdienstoefeningen zijn de buurtkerken van belang. De „roepende plaats dicht in de buurt vraagt nauw contact met het bovenbeschreven kerkelijk leven, dus ook met de ambtelijke leiders ervan; in dit opzicht heeft het gedecentraliseerde Rotterdam veel boven Amsterdam voor. Men wordt geroepen om te hooren, wat God in Christus tot de menschen zegt. Hij die dit eerbiedig, begrijpelijk, dankbaar overbrengt en bovendien een bekende in de buurt is, vindt gehoor; daar is de „dienaar van het Woord" gelukkig mee. De altijd eenigszins verlaten groot-stedeling (waar is men eenzamer dan in de massa), wordt verblijd, zoodat zijn hart opengaat, als hij bemerkt dat er velen, verrassend velen met hem, het noodig hebben om eens samen te komen „om wat voor je ziel te krijgen". Ook het samen zingen van menschen, die anders zelden of nooit zingen, in liederen, die goede oude bekenden zijn van eeuwen her, en die als regen neerdalen en vruchtbaar maken, is onbewust een groote waarde van het saamgeroepen worden. 1111 Een bezwaar blijft den kerkgang in de groote stad drukken: een zekere ongastvrijheid. Niet wanneer de kerk leeg is, maar wanneer het „een drukke dienst is, blijft het voor elk, die een vreemdeling is, althans niet „thuis in den gang van zaken, een moeilijk werk een plaats te veroveren in het rommelig kwartier voor den aanvang. In de groote centrale diensten spreekt het vanzelf, dat men „er tijdig bij moet zijn"; in de buurtkerk, waar men, zóó uit het gezin, naar de kerk stapt en het geen „uitgang" is, is het aantal beschikbare vrije plaatsen, waar men iets hooren kan, gewoonlijk gering, vooral in weldoorwerkte, volkrijke districten. Het systeem van uit alles eenige collecte-penningen te slaan, drukt den gang van zaken, vooral voor menschen uit den

buitensten kring. .. .

Ook iets over de sacramenten. Wat zijn die verarmd in onze kerken. Toch kan de doop in zijn diepen zin duidelijk wor-