is toegevoegd aan uw favorieten.

Kerke-werk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

knielen kon. Zij behooren tot de jeugd zonder God, waarvan Von Horvath schrijft. Het Woord echter verkondigt, dat Hij niet ver van een iegelijk van hen is en wacht. En de verkondiging eischt, dat wij niet hen in hun meeningen en theorieën ernstig nemen, maar God en Zijn Woord. Wanneer wij door den Geest Gods daartoe in staat gesteld worden, dan is ook deze dienst een schoon werk. ^ Het Grieksche woord voor kerk is „ekklesia", wat samenhangt met het werkwoord „eklectein", hetwelk uitverkiezen beteekent. Zoo kreeg Mozes aan de brandende braambosch het volk Israël te zien als een vergadering van geroepenen en uitverkorenen. In zich zelf was het een slaafsch, hardnekkig en murmureerend volk, waarvan de spanningsboog zeer gering was, maar God riep hen als Zijn volk en zoo moest Mozes hen zien en daarvan moest hij hun getuigen.

Dat is de taak der kerk: degenen, die God op haar weg plaatst te doopen in den Naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes en hen over hun Doop te onderwijzen. Dat is niet gemakkelijk voor degenen, die niet onderwezen willen zijn, zooals het voor Mozes niet gemakkelijk was het volk van Israël tot de tocht naar Kanaan te bewegen. Het gaat er om, dat de leider en prediker geloof heeft, dat hij niet capituleert voor de machten, die het kind van dezen tijd en dit milieu gevangen houden. Zooals de vier vrienden van den geraakte hem, die niet gaan kon, opnamen en hem door alle hindernissen heen aan de voeten van Jezus brachten, zoo moet de werker in het Koninkrijk Gods ook hier geloof hebben, dat het kind, dat hem toevertrouwd is, ook komen kan daar, waar de geraakte geholpen werd. „Wees niet verslagen voor hun aangezicht, opdat ik u met voor hun aangezicht versla, sprak God tot Jeremia. De taak der kerk is overal dezelfde: de verkondiging van het Woord Gods. „De kerk", zegt Luther, „is de moeder, die een ieder Christen baart en draagt door het Woord Gods. De kerk wordt hier moeder genoemd en hoewel de taak van de moeder tegenover elk kind dezelfde is, handelt de moeder tegenover elk kind toch weer anders. Zij houdt rekening met het kind, dat zij voor zich heeft. Het ontstaan van dit boek is te danken aan dat „moeder zijn" der kerk.