is toegevoegd aan uw favorieten.

Kerke-werk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

suikergoed. Men kan het kind te zwaar voeden, maar ook te licht. De gevolgen zijn beide slecht.

Een ander gevaar is, dat de kansel een paedagogisch platform wordt; dat hier de menschelijke wijsheid binnengesmokkeld wordt. De prediker is echter geroepen Gods wijsheid te verkondigen. Hij staat hier met de kleinen op een lijn; hij is medezondaar. Niet zijn wijsheid, maar Gods genade heeft het woord, waar het kind mogelijk nog dichter bij staat, dan hij zelf. Daar staan wij tezamen aan een kant

en roepen naar den anderen kant: Kurie eleison!

Dreigt er echter gevaar, er is ook uitkomst. Evenals alle menschelijke dingen heeft ook de paedagogiek haar daemonie, maar het Woord kan ook de paedagogiek beheerschen, ons voor de paedagogische hybris bewaren, ons onze grenzen bepalen, ons deemoedig maken en aldus onze paedagogiek werkelijk bevruchten.

In de kerk wordt alle denken en handelen tot een theologisch denken en handelen; ook de christelijke paedagogiek is een theologische handeling en men kan zich daarop slechts bezinnen vanuit de kerk. Het opvoedingswerk wordt door de boodschap der kerk bepaald en begrensd.

Het werk der verkondiging en opvoeding loopt in de kerk dooreen. De opdracht die Jezus aan Zijn jongeren gaf, luidde: „Predik het evangelie aan alle creaturen," maar ook: „Hoed mijne schapen," en „Weid mijne lammeren." Elke predikant is tevens opvoeder. Hem is de zielzorg toevertrouwd. In de betiteling: herder en leeraar gaat het herder zijn zelfs voorop. Zijn werk als prediker is moeilijk te scheiden van zijn werk als zielzorger; het is niet zoo, dat hij des Zondags prediker is en in de week zielzorger. Zijn werk is een en ondeelbaar. De beste theoloog, d.i. hij, die het meest door God geleerd is, is tevens de beste zielzorger. Van God weten is tevens weten van het leven des menschen, zooals het liefhebben van God tevens het liefhebben van den mensch insluit. "Wie van God niet weet, weet ook wezenlijk niets van den mensch, hoeveel psychologie door hem ook is verwerkt. De zielekennis, die de christelijke opvoeder noodig heeft, is een geheel andere, dan die, welke de wetenschappelijke psychologie hem leert. Menschenkennis is in de Bijbel evengoed een zaak van Openbaring als Godskennis. Zij is niet