is toegevoegd aan uw favorieten.

Kerke-werk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moet het hun niet al te gemakkelijk maken. Zij moeten niet de indruk krijgen, dat zij het al weten. Zij vinden het gauw kinderachtig, wanneer de prediker al te veel probeert zich bij de jeugd aan te passen. Ja, hoe prediken wij Christus heerlijkheid, die voor de Joden een ergernis en den Grieken een dwaasheid is? Als God ons een roeping tegenover dezulken gegeven heeft, dan zal Hij dengene, die ernstig zich inspant, ook de weg wijzen.

Naast de prediking staat de catechisatie; ik durf wel te zeggen, dat geen predikant zijn catechisanten zoo goed kent als de voorganger der gestichtsgemeente. Hij is niet alleen herder en leeraar, maar ook het hoofd van de groote familie. Hij ziet hen niet alleen in de kerk en op de catechisatie, maar ook in de groep. Hij hoort hun klachten en kent hun bezwaren, hun zonden en hun ongerechtigheden, hun lachen en hun tranen, hun verleden en hun heden.

Hij is hun stiefvader, zooals de kerk als de stiefmoeder gezien wordt. Hij moet leiding geven in het groote gezin, zooals hij de voorganger is in de kerk.

De consulent sprak bij mijn intrede in de Martha-Stichting van de moeilijke vereenigbaarheid van het directeurs- en predikambt. Zijn vraag was: Zullen de jongens in den man op de kansel niet veel meer den directeur zien dan de predikant? Zal de directeur bij de zielzorg den predikant niet in de weg zitten? Dezelfde man zal als directeur een jongen duchtig de ooren moeten wasschen en hem vlak daarop het evangelie verkondigen. ^Vie dit als tegenstelling ziet, zit toch in de sentimenteel e hoek: ook in het evangelie worden den mensch de ooren gewasschen en niet zoo weinig! _

Natuurlijk kunnen hier moeilijkheden liggen, zooals die ook kunnen voorkomen bij den predikant, die tegelijk vader is of die tegelijk landverhuurder is of voorzitter van het schoolbestuur. Het heeft ook zijn groote voordeelen als de predikant zijn hoorder of catechisant niet alleen in de kerkebank of catechisatiestoel kent, maar ook van zijn verder leven weet.

'k Acht mij buitengewoon bevoorrecht, dat ik als directeur ook aan de jongens en meisjes catechisatie mag geven. Natuurlijk is dat niet altijd gemakkelijk; natuurlijk spelen span-