is toegevoegd aan uw favorieten.

De pastoor van Ars

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

later schoot zij alleen den beroemden pater Olivaint dood. Maar de pater herkende in haar een vrouw en had nog den tijd te zeggen : „Madame, ce costume ne vous sied point". *) In 't geheel schoot zij dertien priesters neer. Ten slotte gevangen genomen met het geweer in de hand, werd zij ter dood veroordeeld. Doch haar executie werd uitgesteld op verzoek van de zuster-overste van de gevangenis St. Lazare. Daar zat zij dan lange dagen in haar cel alleen. In doffe stilte overdacht zij met bitterheid haar woeste leven vol uitspattingen, maar ook haar jeugd in Lyon. En plotseling als in een helder licht, zag zij haar bezoek bij den witten man van Ars, die ook haar een voorspelling deed : ,,le bon Dieu, dans sa miséricorde aura pitié de vous, vous vous convertirez grace a cette dévotion pour sa divine mère" : de zwakke woorden klonken opnieuw in de eenzaamheid, zij zag de droeve oogen onontkoombaar . . .

Toen de overste voelde, dat er een breuk was ontstaan in dit vehemente innerlijk, gaf zij haar ter lezing de „Sermons" van pater Olivaint. Er volgde nog eenigen tijd een brandend woelen en strijden in haar binnenste als tegen infernale machten, maar het einde was een volledige bekeering. Zelve dankte zij deze voornamelijk aan de lezing der preeken van den door haar neergeschoten pater, maar den mysterieuzen oorsprong, het geschenk der moedergods bracht haar de heilige van Ars. Zij verkreeg gratie van het doodvonnis en na het einde van haar gevangenissstraf beleefde zij nog twintig jaren van boete en liefdadigheid

*) „Dat costume staat U nietf \