is toegevoegd aan uw favorieten.

Gysbert Japicx wirken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gysbert japix

friesche

rymlerye;

Yn trye .lel en forjckaet : 5 d'Ker.ite tinne

LJEAFD in BORTLYCKE MINGEL-DEUNTJES:

't Oorde jinte

GEMIENE «f HUWZMANNE

10 PETEAR, in ore KATERYE:

't Efterste iz

HYMMELSCH HARP-LUVD.

Dat iz to sizzen, ytlycke fen

DAVIDS PSALMEN.

15 To BOALSERT,

By SAMUEL fen HARINGHOUCK,

Boeckdruwcker ïjnne \^ierkeyt. 1668.

L: Gysbert Japix | Friesche | Rymlerye; | Yn trye dielen forschaet: | d'Eerste binne | Ljeafd in Bortlycke | Mingel-deuntjes: | 't Oorde sinte | Gemiene aef Huwzmanne | Petear, in ore Katerye: | 't Efterste iz: | Hymmelsch Harpluwd. | Dat iz to sizzen, ytlijcke fen | Davids Psalmen. | Dy oorde druwck, mei ien twaede Diel forgreat. | To Leuward, | By Kerst Tjallings in Gerrit | Heegslag; Boekforkeepers. 1681.