is toegevoegd aan uw favorieten.

Gysbert Japicx wirken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FRIESCHE TJERNE.

JE F1)

Een Friesche Brullofts-Praet,

Fen Huwz-man Tjerne-Maet.

5 lek winsck Lan-Here lock, mey uwz nije2) Lan-Frou, Dat ljeafde jiemme3) bijn, in nimmer naet bejou.

Lock moat y habbe Tzjerl, Lan-frou in Y to gearre Trog yerdsche' in yv'ge seyne', al fen uwz ljeave HERE. Da 'k ijnne Koackne koam, ho! dear wier socken rid 10 Fen Feynten, Famnen, Bern: 'k tocht dit reyts ick ijn 't lid, Az 't Wijv de Wirttel die, dit schoe my eack4) wol flije,5) Tjochtme doz de' Hijmmel ijn? Frjuenen lit my mey lije.6) Ick siet mey oon, ick yet in tijgge ruwn swiet lijv.7) O wijlde Sarlle! hie 'k de Buwck mey fen mijn Wijv, '5 Fen Beauwe, Bints in Royts, fen uwz heal-wuwgsen jonge, Ick proppese so fol az Lille-Piepkers Bonge.

Dat jilt;8) war dy, mijn Buwck! iz de Buwck-laper9) dea? Gear ytten tijnt naet10) uwt. Goe Bjear iz eack naet quae. Dy Dekers yens! allijck is 't Brulloftjen az 't kuwppjen, 20 Er'n da uwz Gritman stoar, ho ging it op in suwppjen,

In op in Ytten Snjeons? al wier ick roan of stoe,

Dear wier ford de' yen eefn) de' oor' dy my fen fiere sjoe. In traepe' ick trogge Sted, korts elcke striette herne Wier't: Huwz-man,12)Friun'kommeijn: hertse, hertsereysTjerne. 25 In wirdke, Broar in wird, y rinne' immers to red,

Y brecke13) in schonck', de striette' iz hird, in wiet, in gled, Hier 's Bjear, Hamme in Taback. Dear móst ick den oon 't ijtten, In dat al oon in oon; ick hie my ney bemoddere.

Lan-here'14) ick wier hier komn, jo hette hier to jaen,

L: ') oef (lêz: oef) 2) nye 3) jirome 4) cak 5) flye, 6) lye. 7) lijv, ®) jilt, 9) Buwk-lapper 10) neat ") oef 12) Huwz-men, 13) Brecke' H) Lan-Here'