is toegevoegd aan uw favorieten.

Gysbert Japicx wirken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30 Ney dit Spii beloyts, jild binnc y wol fen dwaen. Ick kijck! ick loyts! ick sjog! Iz 't hijmmelrijck to fijnnen Oppe Yerde1) k hab t hier fuwn. 't Iz naet as Sinneschijnen, Dear bleakerje ijn2) mijn eag, fen Sulver, Stient in Goud. O tinse het de' ijn-goe God, de' on-wirdde Minsche' al jout! 35 Lan-geanne! ljeave Ljue! hier kinnes 't ijtten3) meytse Az Beammen, Kruwd in Djier: in dat kin jiette smeytse? O derten liete! Mieri! het iz hier in nocht!

De Wrad iz4) oppe rin, ho wirt it al betocht? De Muwrren Tecken-wirck, bebeamd, bebijld' mey Sijde. 40 Ho! schil uwz hijmmelsche haad, hier,5) ijn6) Jerus'lem rijde? ^Ef7) tjea de Braegeman in Breed ney Bed-lehim?8) De Spijl-ljue fiilje' ijnn'9) pleats fenn' ade' Hosanna-stem. Da k boaske', er'n, oon uwz Ynts (het wier ick jiette yen Jobbe! In jae wier earm' Djier jong) ick lille' ick bortte ick sobbe; 45 Ynts knuwck-forsche my weer, so lordig in so swiet: O jeugd! o swiete jeugd! Ick mecke in sjongsum Liet Fen uwz eyn' Booschery'; hertse: elck sijn ber iz 't rijme, 'k Scil sjonge frjunen, 't het de Tean fen Malle Sijme.

1.

TJERNE. Hilla! het Famke sjog ick dear? 50 Iz 't Yntske Widmers? swiete ljeave Djear!

Yntske, lieaf,10) wier hinne? Doeken hert allinne! Ick had dy silschip, Bout, iz 't dijn bejear. YNTSKE. Ne Tjerne, dat komt naerne11) foor,

Seft, gong' wierom, du witste wol in oor'. 55 Linckert loyts' dear jinsen,, Leyt dijn ljeafste Rinsen,

Yn 't Buwtte-huws to kijtsen oere Door. T. 't Is om Dy ,, Dat ick ly ,,

't Santigh 12) tuwzen Deaden.

L: ') Yerde, 2) yn 3) ytten 4) is 5) hier ontbrekt e) yn 7) OEf (lêz: oef) 8) bed-lehim? ®) ynn' 10) ljeaf ") nearne l2) 't Santig