is toegevoegd aan uw favorieten.

Gysbert Japicx wirken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Y. Naet!) om my ,, Het mient]_hy ,,

60 Klegge Rins dijn neaden.

T. Yntske ljeaf, du biste 'et hert.

Y. Jou! datm' er naet grien om wirt!

T. 'k Ly om dy so gritte smert.

Y. Feynt, het iz 't den dat dy dert.

65 T. Gouden het schoe 't wezze? Ick kin naet genezze, Az ijnne2) hijmmel fen dijn ljeave Schirtt'.

2.

Ick bin for-eald op dy op dy,

Mijn huynigh-swiete3) Tuytelke, leauw' my, 't Libben, in mijn stearren,, Stiet oon dyn be-jearren, 70 Forlitste my, dy4) kadde Dead5) ick ly.

Y. Kin ick dy 't libben nimme' aef6) jaen?

Frjune' hoe wier 't muwlck for my om dat to dwaen? Giek, hoe kinste kleye,,Wier mey soe 'k dy deye? 't Iz nin petear. Het! scoe 'k dy den forjaen? 75 T. Ljeaf ick bin ,, Trog dijn Min ,,

Az in fjoer ontstitsen.

Y. Tuwzel-sin , , In 't begin ,,

Had it fjoer beritsen.

T. Ljeave Bijld, dat is to let.

80 Y. Wierom? 't fjoer mey wetter bett'. T. Minne-fjoer ontsteekt to red.

Y. Tjerne dog ick dat? je het!

T. Om dy, in oors naerne ,, Mot mijn hert doz baerne, 'k Wit sijeker dat 'et my oors nimmen det.

3.

85 Tuwt, az ick by dy wezze mey,

Den iz mijn hert so nochlijck alle dey;

L: ') Neat 2) ijn de 3) huyningh-swiete 4) de 5) dead 6) oef