is toegevoegd aan uw favorieten.

Gysbert Japicx wirken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7.

Moacht ick by dy blieuwe!,, Möye', ey wierom neat? 'k Sil dijn Laemkes drieuwe ,. Mey mijn Schiep to sleat.

8.

35 In ick sil-se foerje ,, Morns yer in juwns let.

Bout! den mogste gloerje ,, Yn mijn bout, opp' bed.

1Y( * '•L

Tuwt! den meyste' eack sliepje,, Omt ick Dy to spreek. Hey! den sil ick piepje ,, Op mijn Lille-seck.

10.

Swiet ijn laeyts in reden ,, Soe ick dy omtfean, 40 Dodd' in swierigheden,, Moasten fen dy flean.

11.

Het ick koe bytinse,, Het mijn Tuwtel woe,

Schoe ick dy den schinse,, Ia *) al het ick koe.

12.

Fijt'! mijn ljea dy trilje,, Röytske rinste wey ?

'k Kin my naet2) by-stilje,, 'k Rin dy aefter-ney.

13.

45 Schoe dijn Tiete lije,, Dat dy ALble krijt?

Litte im naet2) bedije,, Ioft hy dy schien frij't.

14.

Tiete sil dy tjienje,, Al syn libben trogh,

In mey dy for-yenje,, Herck' mijn kiermen dogg'.

L : ') Ja 2) neat