is toegevoegd aan uw favorieten.

Gysbert Japicx wirken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Den tinckt my mijn hert moat brecke. Scoe 'k den naet]) in gleon wird sprecke. Az stu doz, by 't Sinne-fjoer,2)

Leyste', in winste naet1) in stoer?

Sjolle.

95 Moar.

T e t k e.

Ia3) moar; wer wol dit hinne?

Sjolle.

Moar, ho kin de tijd forrinne.

Tetke' het wierste mijld in blier,

Tetke' het wierste' in frjuenlijck Djier Yn dijn fljuegge Freester-jieren. 100 't Huwgget my hoe wy uwz tieren

Az wy, ijnne4) tjuest're juwn,

Mey in Feynte' in Famne-buwn, Lan-se Lean ney huwz to scholen, Ho _wy laken, tuylen, holen : 105 Az den Fökel, Foock in Fy'

Thuws wier, roon ick weer ney Dy. Az den Koone' aef6) Nopke bijlle,

Seft, seft (stoe-stu aefter stijlle

Fenne buwtt'-Door 8) stil, ljeaf, stil, 110 Heyte wecket: Gouden 'k sil

Dy uwz Schoerre Door ijn litte.

Heale nachten koen' wy sitte.

Kreft! ick wier soo jern by dy.

In Du, wierste' eack aengh fen my? 115 'k Onder kijppe dy fen fore,

Az in Schiere-Krie7) de knore.

L : >) neat 2) sinne-fjoer, 3) Ja *) ynne 5) oef 6) buwtf-door 7) Schiere-krie