is toegevoegd aan uw favorieten.

Gysbert Japicx wirken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De' yen' neamtse wread, hird, doaf in blijn,

De' Oore' hietse kad az snie,

Dy wijt't her on-joulijcke pijn,

Dogge' al mey on-beschie.

4.

30 't Hiete' yerzen, uwt it smitte-fjoer,

De Smid nimt, buwtte schea;

Hy hanlet it mey goe bestjoer

In 't det him quaelck nogh quea.*) Mar koamer aerne' in onbedreun'

35 Dy 't fette' oon 't erslinge' eyn,

Dat wier eyn schild, az hy oon 't gleaun'

Sijn gicke hannen scheyn'.

5.

Oertinckt mijn hert dijn frjuenlijckheyd,

Jee 's alle reyts onteyn.

40 Eack dijn mild-diedig heag beleyd

Glanz'-glorret sonder eyn.

Maer 't jienge' uwz crjuesget smert in smaed't,

Iz schijn-ljeafde', in ondild.

Wijt' dat dy ljeave Ljeafde naet.

45 (Holp' Ljeafde!) 't iz eyn schild.

Heal dea! heal dea, trog Minn'-sjocht', Ljeafke!

Oon' dobbe ig het ljeafds wuwn' my brocht: Het tinckt 'er Jo ~) fen, herte Tjeafke!3)

Witte Y4) rie jin mijn ljeafde-sjocht' ?

50 ce y t.

L: ') quse. 2) jo 3) tjeafke! 4) y