is toegevoegd aan uw favorieten.

Gysbert Japicx wirken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Iaën1) iz ljeafte,, Nimmen tjeafte.

Wijse: s) Mijne3) Herp4) bekleedt met rouwe, Öc.

1.

Ynn' tuwl-wraegseljen, ijn5) 't djoeyen, Yn 't snaep-snobbjen, ljeaf, 5 Yn 't eal-lijlle-bortlijck stjoeyen,

Neam'stu my tjeaf, tjeaf:

Om 't ick ond're paetkerije.")

Pea-sjeack, sonder luwd,

Duwe' in5) muwlle-stiet twa trije,7) 10 Dijn giel Podde-hyers tuwt.

2.

Goune bolle-krolle Holle,

't Lijcket bernsch pittear,

Jaen aef8) nimmen schijlt rju folie:

Hab ick stelne, Sweer,

15 Az ick jou? Ho! kin in jouwer

Tjeaverije'9) oon-gean?

Bazestu10) naet, Fijlde-Bouwer?

Wa schoe 't oorz forstean ?

3.

Dy soe 'k eer', mey rjuecht, u) oon-tuwge 20 Tjeaf-stall',12) stellerij':13)

Yn dijn paetgjen' dat it swuwge,

Stielstu 't hert fen my.

Dy nu, 't hert ontnomme', ijnn']4) dwelme' stirt Stell't dy ? swiete Schelm'!15)

25 Nae; dy herte-steller selm, wirt

Herte-tjeaf: Tjeaf-selm'.

E y n.

L : ') Jaen 2) Wijse. 3) Mijn 4) herp 5) yn 6) paetkerye. 7) trye, 8) oef ') Tjeaverye' 10) Bazeste ") rjuecht 12) Tjeaf-stal', 13) stellery1! 14) ynn' 15) schelm!