is toegevoegd aan uw favorieten.

Gysbert Japicx wirken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In 't Stamboeck van S. A. GABBEMA.

De wrad1) in wrigge fen natuwre ALf2) leare fen natuwre ontaerdgjet Forwrad't,3) forwrigget jiette' elcke' oere 5 Mits elck eyn jocktme' in ruwd' ljeafd'-kaerdjet Nu neamtme' in Kainsch boall'-broare'-ombringer, Fjuecht-Ridd're great fen moede' in diede, Nu 's Nimrotsch' kuwpper Steats stoan'-flnger. Nu 's Nabal noatighe' had-to-riede.4) 10 Nu 's Achans taest' trouw' handelinge.

Kirtswijlle' hiet me' Abs'loms Stjiemmoars kreft-fuwl. O wrad1) forwrigge' ijn alle dinge!

O 'k seag dy t' eyn' ijnn'5) eyn-leaz greft'-kuwll, Wier 't naet dat somm'ge Goads beminne', in 15 Trog-sill'ge', oon-witt'nerz, dy ontschalcke, Oon-waegsje' ijn kinst, leare', aebel-sinne' in Ynn' deugd-spoare', 6J az mijn greate Stalcke,

Mijn Rijm-Faems Maecenatsch' stijp-balcke.

Eyn.

OP DY SWIET-MU WLCKJENDE PAET-RYMME FEN

SIMON ABBES GABBEMA.

5 d' Yn-swiete paetkerye,

Dy muwlke oon muwlcke ae flye, Dat thauwer-ljeafflyck muwlckjen, Benjeuncke 't bortlyck' tuwlckjen, Dat paey-wiets Nectar snobbjen

L : ') wrad 2) CEf 3) Forwrad't, *) had-to-riede. 5) ynn' 6) deug-spoar'e,