is toegevoegd aan uw favorieten.

Gysbert Japicx wirken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Om uwz, trog 't quaelck, it hert to twingen, Fen naettige' ijdele'*) yerdsche dingen.

'k Hab, ijn2) mijn tijd rjuw onder-fuwn, Forschate dwaen ick onder-wuwn:

210 Ney 't ick uwt' Schoolle schaet, in 't leeren,

Tjiene'3) ick uwz Prins: eack oor' Lans-Heeren. Ick reysge' ijn4) Franckrijck; in dear neij5) Yn Tjuts-Lan, in oon oore weij.6)

Da weer ney Huwz,7) da koe 'k it klearje, 215 Mey kuwppjen, 'k moast, ick woe ryjearje.

Den krigge' ick 't ien Ampt, den weer 't oor', Wol tweyntig jieren neij5) elck oor.

Het ijn2) dizz' tijd faeck iz passeere Forjouw' mij8) dat, O9) ljeave HEERE! 220 My groulet, az ick 't neij5) besjogh,

Dat ick korts fen mij8) salm uwt-fljueg. In dearom noam ick ijn2) betinssen,

Om 't Hóf de Fijge-beam to schinssen. Da banne' ick mij,10) neij5) rijp berie, 225 Uwt Sted, in staet dy 'k dear ijn2) hie.

Da teag ick op mijn Aaders Siette,

Dat11) ick 't so let die moeyt mij8) jiette. Ick lijckje' in Moll' dy 't eag op-giet,12) Az him de Dead forre' eagen stiet. 230 O sillig! trije-duwbbeld-sillig!13)

Dy restig, lustig, fredig, willig,

Yn 't romme fjild sijn libben leyt;

't Giet boppe'14) in Kenings Majesteyt. Ick sjog de hele Wrad15) besletten 235 Yn mijn bedrieu. Ick16) bin oer-getten

Li ') ydcle' 2) yn 3) Tjienje' 4) yn 5) ney 0) wey. 7) huwz, 8) my ') ö I0) my, u) Da 12) op-giet. 13) trye-duwbbeld-sillig ! I4) bopp' 15) wrad le) ick