is toegevoegd aan uw favorieten.

Gysbert Japicx wirken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mcij*) al 't jinge' hier fornoeije2) kin!

God jou dat ick sljuechts danckbaer bin.

Ick had mijn Huwz,3) mey Greft4) in Cingel,

Foor mijn Paleys. Forck', Flaele, Swingel,5) 240 Seijn', Sichte',6) iz mijn Foet-Folcks7) geweer;

Pluwgge' Eijde8) bruwckt mijn Roeiter-schear, For Wapen:9) Doz kom ick to Fjilde,10)

Mar 't sil eyn greyde' in gruwnen jilde.

yEf11) stirtt' er bloed, aef12) wirt 'er sleyn, 245 So 's 't Ogse, Keallen, Giez aef12) Eyn,

Wijld Fuwggelt, Fisck, 6c. dear wy ney jeije,1S) In for uwz Koackne' in ijt-disck'14) deije:15)

Dy hier, mey ijpen-hertigheid,16)

For Frjuene 17) in Gasten18) stiet bereyd. 250 Hier somme' elck so nin guwch oon-stecke,

Nogh Fijnne19) wezze', in frjuenlijck sprecke,

Hier mealt20) me' elck, ney eyn ferv', rjuecht uwt, In from Minsch'21) From,22) in goeyt in goeyt, Hier giet nin Hoafsche feynserije23)

255 So brie: Hier sil so gjealp naet spije,24)

Om lijts, de Presterlijcke gall',

Dij25) fier de bitterste' iz boppe' al;

Dy bliximje mey domme kreften,

Omtsjeande26) Slot,27) Toer, Porte aef12) Greften.28) 260 O Frjuenen!29) hier 's mijn hert in sin,

Dearme God, ijn30) sijn Wircken,3l) kin:

In, dear wy, 't jing'32) wy naet begrijpje,

Oon-bidde: in ford uwz sinnen slijpje,

Li ') Mey 2) fornoeye 3) huwz, 4) Gracft 5) swingel, 6) sichte, 7) foetfolcks 8) Eyde 9) wapen: l0) fjilde, n) CEf 12) oef 13) jeye, ,4) tijt-disck' l5)deye: 16) ypen-hertigheyd, 17) frjuene' l8) gasten ") fijnne 20) maelt 21) minsch' 22) from, 23) feynserye 24) spye, 25) Dy 26) Omtjeande 27) slot, 28) Graeften. 2S) frjuenen I 30) yn 31) wircken, 32) jinge'