is toegevoegd aan uw favorieten.

Gysbert Japicx wirken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ney 't Eag-weydjen1) op HINDRICK RINTJUS eerste prieu w-dru wcksille fen s ij n nije2) op-rjuechtge Druwckerye.

Hoe perss' my herts druwck-perss', dae Druwck-persse'

[eer' Fonteyne,

5 Ontdruwk't, sijn Druwckerye in druwk-droav'3) lib-

[stuwne'4) eyne. 'k Ney-galld' sijn sill'ge ziel:5) O, d' gloarje fenne

[Druwck

Iz alle' Yerdsch' druwcke' onteyn'. Kijts', nu 's Druwck

[salme' ijnn' druwck'! t' Wijlste' ick doz druwll-dod dutte oer Lourinz wol-fuwn'

. [nutheyt'

Jouwt Hindrick de' holp-hann' my, in luwckt m' uwt

[dod in dutheyt'. 10 'k Beloayts' sijn boeckstoay'-stall', ick sjog sijn bled-

[print stean,

Rjuecht- rijggjende' ijn fetsoen', gnep, himmel ijn sijn

[klean,

Beslijp't, bestrijp't, beknijp't ijn proncx twangg' ploay',

[ö puwck-gier! Doz 'k weer, az Frieslan det, mijn moed, ijn him, op

[luwck, blier.

Hier wier-lijck't Samos siz. 't Schijnt klear, kloeck'

[Claud gien' gaest 15 Yn Rintjus huwz't. Ja6) loayts'! 'k sjog suwd, noard,

[weste' in aest Sijn Druwck trog-noazjen, in uwt-kippjen for rju sonders.

L : ') eag-weydjen 2) nye 3) druwck-droav' 4) lib'-stuwne' 5) siel: °) Ja