is toegevoegd aan uw favorieten.

Gysbert Japicx wirken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5.

20 6. Mar hertse' het God seyt: Om't illindigh'*) lijen,2) Fenne' earme' onrjuecht-ferwoeste neaddrift-leaz', Wol lek3) op-stean: lek ick schilse' hoedje' in frije4) Fenne herre dy-se' oon-blieze' eangst' spijt en5)

[freez'.6)

6.

7. Dy wirdden dy God eernet, ijn sijn sprecken, 25 Dy binne nolek, rjuecht, inckel, lott're, klear,

Az 't sulver dat ijnne' uwn' leyt gleon to blaecken Dat sanreyz' smelt't, in schom-schien wirt aldear.

7.

8. Y, ljeave HEERE', Y sille-ze bewearje

Fen 't fuwll' wrad-schomm', dat jon folek leagen

[leyt,

30 Het hoeder somme', uwz hoeder lijck, bejearje?

O wisse hoede! uwz haed ijn ijvigheyt.7)

8.

9. Dy booze binne' op 't moed, in ruwn om troje,

Jae bosckje gear, ho! 't rint rom ney bejear, Wenneer-se 't schom dear snoodste schodden schoje 35 Op 't kessen fen lanz heagste steat, ijn eer.

Wol to rjuechte sey dy rijeke,

Wijze Keningh, sonder lijeke,

Dat 'er ond're Sinn' naet schijd'

ALfs) 't wier berd ijnne'9) ade10) tijd,

L: ') illindig' 2) lyen, 3) ick 4) frye 5) in 6) fre (de oare letters weifallen) 7) yvigheyt. 8) CEf 9) ynne' 10) ade