is toegevoegd aan uw favorieten.

Gysbert Japicx wirken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

35 Freugd', dy ear heard', nog tonge' uwt-sprecke

[mey,

Is by Jön') eansichte' ijvig,2) buwtte eyn-oere, Jön rjuechterhan, to ljeaflijckheyt on-buwne.

Jouwt swiet op swiet, uwt de' ijvigg-swiete's) on-

[gruwne.

O! Dy4) yv'ge treast! Dy4) wille,

Kin mijn hert neye' Hijmmel5) tille,

Dat mót wis bopp' wolcke' oon-gean.

Ljeave' HEERE'! uwz greate lean, 5 Dy 't beleave' uwz to beroppen

To dat sillig' silschip boppe,

In to 't Mient'schip dat de Wrad6)

Sljuechts for 't paed ney huwz to hadt.7) Drieuwe' uwz hert, oon-moedge'8) uwz sinnen, '0 Omm' Wrads9) j®f-goad-dwaen10) t' oer-winnen.

Dat neye' ijv'ge n) stjonck-poell12) laet:

Dat v/' oon-grijzje' 't gruwle paed.

Dat w', ijn13) 't jin-deel',14) bidde' in weytse, In Jön1S) Namme', ö HEER, great meytse, 15 Lauwje' in prijzje' uwt herts gruwn'-kuwl:

Wenje' in libbje' ijn13) Jo16) oerschuwl,

In so 't ijvigh-wolI7) bejearje,

Om't dat wy 't uwz forsijck'rearje,18)

Dat it uwz, ney' tijd 19) in stuwn', 20 Wirt, om Christi wirdde, juwn'.

Weeroon, weeroon, to mijn20) sinnen,

Het ick bin, fen buwtte' in binne,

L: ') jon 2) yvig, 3) yvig-swiete' 4) dy 5) Hymmel 6) wrad ') hadt.

8) oon-moedige' 9) wrads 10) CEf-goad-dwaen u) yv'ge 12) stjonck-poell'

13) yn 14) 't yndeel', 15) jón 16) jo 17) yvig-wol 18) forsyck'rearje, ") tyd 20) myn