is toegevoegd aan uw favorieten.

Gysbert Japicx wirken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L: ') weytser 2) frye, 3) lyen ; 4) jon

4.

5. Ick wachtje' uwz ljeave HEERE,

Mijn siel dy toavet him,

Op sijn wird, in sijn leere, 30 Dear fet mijn hoop sijn klim:

6. Mijn siel, HEER', toaft in wachtet

Dy, dearse' om treast to fljuecht, Meer az dy Weytser1) achtet, In gljoer't ney moarntijds ljuecht.

5.

35 7. Hoopje' op God Isra'lieten,

Sijn gunst' iz eyn'leas great, Hy, swiet boppe' alle swieten,

Tjocht, dy him trouw't, uwt nead.

8. Hy schil sijn Isr'el frije, ~) 40 Hy schil sijn folck uwt-tjean,

Uwt eangste krjues in lijen;3)

Alle' ondiede' eack ferjean.

Op Jon4) mijldheyt, Jon4) genade Ljeave God, for jonge en ade Alle moarnen ny (: 't giet fest:)

Dear op liz ick my to rest.