is toegevoegd aan uw favorieten.

Gysbert Japicx wirken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11.

21. Lof-sjong God al sijn heyr-kreft great on-miett'ne, Lof-sjong God, dy ae tjienners Goads rjuecht hiett'ne,

65 Dy libbje, dwaene' in eernje ney sijn wil.

22. Lof-sjong God, al sijn wircken great in wond're, Yn sijn on-eyn'-great hersch-pleats: Mar ijnsond're x)

Mijn siel, Lof-sjong God, swy Dy2) dogg' naet stil.

Gaestig' Gabb'ma dy dit sjongen Fen mijn Goadsfrjuens friessche tonge Eeg'ne wirt, oonfird'ge it hoasck.

So de lest' fen mijn sill'g boasck 5 My naet dol-treauw' in hird druwcke,

lek schoe de' holle bet op-luwcke.3)

Mar nu 't iz so 't iz, mijn Frjuen'

Broare' in Stalcke wirt it suwn

Fen sijn tjienner4) 10 G. JAPIX.

Dy fjouwer-in-tachtigste PSALM E.

1. Foor dy oerste Sjongh-maester,5) op de Gitthith:

Yen Psalm foor dy bern fen6) Corah.

1.

2. Ho lieaflijck,7) blier, ho swiet, ho njue, 5 Jön 8) wenjen binne' oon' fromme ljue,

O kreften HEER! oer-heer der Heeren.

3. Mijn siel dy smachtget, trog bejeart',

L: ') ynsond're 2) dy 3) op-luwcke 4) tjiener 5) Sjong-maester, 6) fen ontbrekt 7) ljeaflijck, 8) Jon