is toegevoegd aan uw favorieten.

Gysbert Japicx wirken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dy yen-in-tnjueggentichste1) PSALM E.

1.

1. Wa ijnne2) schuyll' fenne heagste sit,

Dy schil ijn3) 't schaed fornachtje

Fenne' Hoeder dy fen slom naet wit, 5 Dy g'noagsam' God, de' Almacht'ge.

2. Ick siz, ick ernje, ijn 3) mijn petear,

Mijn Stinz', dear 'k op fortrouwje,

Mijn to-flecht' binne' Y, ljeave HEER!

Dear 'k fest op gruwnje in bouwje.

2.

10 3. Hy sil dy holpje (o4) fromme siel!) Uwt' Fuwgg'lers tijz-jerns strijeken,

In uwt fordear-sieck' pest, 't forniel Dat 't tjerek-hoaf dong't mey Lijeken. 4. Hy stopp't Dy, mey sijn fleeck', ticht oer, 15 Du fijnste', onder sijn wjuecke,

Behad: sijn wierheyts ijvigh-doer'5)

Kinste' az dijn scherm-schild' bruweke.

3.

5. Du schitte naet, 't klien-hertig blea, For' Nacht-grijm-gruw'le' aeng schrillje.

20 Du heste fen nin pijllen nea

Dy deys de loft trogh-drillje.6)

6. For 't pest-fjoer dat oer schuwll' leag-loer't. Dat slijppjend' sluwpt ijnn'7) tjuester:

Nog fen 't fordear dat mid-deys schoert,8) 25 Scheyn't, baern't in breekt to bjuester.

L: ') yen-in-njueggentigste 2) ynne 3) yn 4) 6 5) yvig-doer' 6) trog-drillje. 7) ynn' 8) schoert?