is toegevoegd aan uw favorieten.

Gysbert Japicx wirken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3.

5. Ho lange', HEER', sil Jon5) hiett'ne' op-rijkje,2) O kreften God! in uwz besijkje,

Och! wirt Jon1) toarn-fjoer3) nea uwt-dien,

Jin 't ljuentjen fen Ion1) droav' fólcx4) trien'?

20 6. Mey trien'-brea fiede' Y se': ijn eag-wiet Lauwgje' Y se' uwtt' Trieling' fol fortriet.

4.

7. Y habbe' uwz dwerz-drieusch' ney-boer' mecke

t' Uwz haed; uwz fijnne' uwz scheetsch forsprecke.

8. O great'-greate' aller heir-kreft' God!

25 Bring uwz weer, wezze' uwz schuwlle', uwz slot,

Jon ljeacht', ijnn' druwcks droav' tjuesterniss', Laytsje', 6 dat 's uwz behad stinz' wis.

5.

9. Ion5) Wijn-stoack', fen Jo6) salme' uwt kipt, en Oer-brocht uwt 't slaefsch stoack-hirdde' Egipten,

30 (Da d' Heyd'nen Y dreaun'7) uwt jearm' Lan)

Dy pote' Y dear mey Ion1) eyn han.

10. Y habbe' him pleats, om wirtt'ljen, dold, In dongge, dat hy 't Lan, brie, fold'.

6.

11. Sijn schaed eer'n berge' in berge' oer-teyn ,, stoe,

35 't Heeg' Ceder g'lijck': sijn ranck' nau eyn ,, sjoe.

12. Hy leat-scheat fier oon' Mid-See-strann',8)

Sijn toecken recken Euphraet rann'.

13. Wierom stiette' Y sijn moerre' om fier To ploayts' fenn' gonger, tjeave' in Djier?

L: !) jon 2) op-rijckje, ')toar-fjoer 4) folcx 5)Jon e)jo 7) dreun' 8)MiedSee-strann'?