is toegevoegd aan uw favorieten.

Gysbert Japicx wirken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dy trettiende PSALM E.

1. Yen Psalme DAVIDS fore oerste Sjong-maester.

1.

2. Ho langh holp-redde' HEER' God, ho langh, Ho langh,*) ho langh2) (: het wirt my bangh!)3)

5 Ho langh 2) is 't ijn4) Jön5) rie besletten,

Dat ick by Jo6) blieuw ijn4) 't forjitten?

Ho langh 2) Jon5) treast-gljuerck'7) schuwl, so

[strang.

2.

3. Ho langh2) sil 'k, ijn4) siels jam're-kley Droaf rie-plachtje'? Ho langh2) dey oon dey

JO Mijn hert ijn4) droaffenisse op-ijtte?s)

Ho langh2) sil spijt in wrijt my bijtte

Fen mijn dea-fijnne' ijn4) greatsch' pohey!

3.

4. Laeytsje'9) oon, forhear' my, ljeave' HEER God, Forljeacht' mijn eag fen 't droaf-schaeds dodd',

Dear 'k galje' in, by-ney-blijn, trien-sijppje,

Op dat my d' lange sliep naet slijppje10) Yn Deads11) forjitt'le kijl-kad slot.

4.

5. Op dat mijn fijnne', al t' onbetocht,

Naet bijllet: 'k hab im gled oer-mocht,

20 Op dat, dy sijkje mijn fordearren,

Naet guwchje' in juwchje, ney bejearren, My sjeande' oer-wonne' in t' onder-brocht.

L: ') lang, 2) lang 3) bang !) 4) yn 5) jon 6)jo 7) treast gljuerck' 8) opjitte ? 9) Laeytse' 10) slijppje. n) deads

12