is toegevoegd aan uw favorieten.

Gysbert Japicx wirken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dy hondert-vijf-in-tweyntighste3) PSALM E. 1. Yen Liet HAMMALOTH.

1.

Jae dy fortrouwje', ijn fromm' Mey-witten4) Op de HEERE', ijn lest, ijn nead, 5 Yn libben in ijn dead',

In gruwnje' op God jearm' dwaen in litten; Dy steane' az Syons bergh' stantheftigh:5) Ja6) eyn'-leaz7) kreftigh.

L: ]) Ja 2) eaz': 3) hondert-vijf-in-tweyntigste 4) Mey-witten, 5) stantheftig : 6) Ja 7) eyn-leaz

11. Dear wauweljese' ijn 't wreck-swirds tosschen,

Dat herre', az wetter, 't bloed ontspielt:

Dear wirddes', (:foy!:) to buwtte' uwt-dield 35 Oon' stjonck- (: ö gruwle!:) Fögsse-bosschen.

5.

12. Den sil dy Kening, heachlijck bly, Ia*) herts-gruwn' bly, ijn God forblye.

In wae jearm' trouw, oon God fest flye

Sill' jearm' salm seyngje' ijn-lock-steats fry. 40 Want God schil dy, struwsse heag-formietten',

Fuwll' ljeagen-töttjers, scheamte-leaz'

(: Oerst' ljeagen-faers teamm', stjonck-poels eaz':)3) To gruwne' ijnne' yv'ge stom-kolck stiette.

E y n.