is toegevoegd aan uw favorieten.

Gysbert Japicx wirken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

18.

Dy trog-loft'ge Kening-staef,

55 (Greatsch, ontsjoen', heag) hompe ijn1) t graef

Want 6c.

19.

Az Sihon, oerste' Amoriet,

Dy Hy,2) az dol-tong're, smiet:

Want 6c.

20.

60 In de' oer-greate' Og, Basans haed

Blix'me hy, oon gruys to naet':

Want 6c.

21.

In hy joe, uwt mijlder han,3) To erve'-eyndomm' herre Lan:4) 65 Want 6c.

22.

To erve'-eyn', in plante 'er del,

Sijn ljeav' Tjienner, Israël:

Want 6c.

23.

Dy mey-wirddigh uwz oon-seag, 70 Yn uwz dol-druwx jamm're pleag:

Want 6c.

24.

Dy (uwz mijld) krefts-hanz schoerde uwt, Uwt dea-fijnn' kluwr', tosck in tuwt:

Want 6c.

L: •) yn 2) hy, 3) han, 4)Lan: