is toegevoegd aan uw favorieten.

Gysbert Japicx wirken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Goads freeze' huwzwest', dat jearm naet dert, Hy tjochtse' uwtt' nea-druwcx klimm'.

Teth. Kijts', loyts', sjogh,') prieuwkje' in smeyts',

9. Ho goe de's) HEERE' iz: wa op him set

35 Sijn hoop'-klim, dear 's naet dat him let,

Hy swomt ijn3) siel-formeyts.

Jod. Goad-heyl'ge, ijn3) fromme' yen-fad',

10. Goad-frees'ne' 6 freesje' uwz ljeave HEER' God; Want dy him freesje' (6 silligh4) lot!)

40 Ontbreekt nin onder-had.

Cnph. 't Lieuw'-jong, ijn3) rt woedjen dol,

11. Somm's hong're ly't, ho red to jacht, Mar, dy de' HEER' sijkje, dey in nacht, 't Rint herre', ijn3) all' dwaen wol.

6.

45 Lamed. Komm' jong' tjierll', lien' my 't ear,

12. Herts', swiete jeugd; lek bin ijn3) til Mey' Goads freez', dy 'k ontfadje sil,

Herts', bernkes,5) ney mijn leer'.

Mem. Iz immens hert in sin

50 13. Lang libbjen? Deagen6) folie' in nolek?

Om wolferts floede , uwt Goads seyn-kolck, t' Ynjen? (o swiet gewin!)

7.

Nun. Dy folg' mijn rie: Dat hy 14. Sijn tong' fen quea kat knett' ijnn'7) knott', 55 Dat hy sijn lipp', so, sluwte', ijn3) 't slót,

L: ') sjog, 2) de 3) yn 4) sillig 5) bernkens, 6) deagen 7) ynn'