is toegevoegd aan uw favorieten.

Gysbert Japicx wirken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mijn swart' schuwll'-klaed, mijn stop-teckne' iz:

25 Den iz d' nacht salme', om my to jechtjen,

Allijcke' in middey-Sinne', ijn1) 't ljeachtjen.

5.

12. O 't tjuest're tjuest'ret, nogh d' near' Nacht Iz nacht'2) for Jo.3) Salme' 't tjuest're ljeacht 't Salm'-ljeacht',4) dat 't tjuest're tjuester schiep'.5)

30 13. HEERE' Y6) besitt' mijn Niere' höl-djiep.7) Y habb' my ijn1) mijn Moars buwck-terme Beditsen in wol nauw' bescherme.

6.

14. Ick lof-sjongj' HEERE', ö 'k lof-sjongj' Jo,8) Oermits ick freazlijcke', in dear to

35 Op wond're wijze macke bin!

Jon wond're, 6 HEER', mijn siel' wol kin.

15. Mijn bient' wier naet uwt Jon9) eag-micke. Da 'k ijnx) 't oerschuwll teyn' wirde' in hicke.

7.

16. Da 'k, az bordoer'-wircks-tried', forgierd,

40 Uwt-wircke wirde', ijnne'10) onderste' yerd.

Da seag Jon9) eag mijn ming'le-klomp',

Mijn stal-leaz', jiett' to wird'ne, romp',

Mijn knaet'-daey-klont', n) mijn Chaos kleauwne, Az wier 't ijn1) Jon9) boeck-bled op-schreauwne.

8.

45 Ja12) aef 't az op Jon9) tol-roll' stoe13)

Dy Dey-stuwn'u) dat ick wirde scoe,

L: ') yn 2) nacht 3) jo. 4) Salm'ljeacht', 5) schiep' 6) y 7) hol-djiep. 8) jo, 9) jon 10) ynne' u) knset'daey-klont', l2) Jae 13) stee 14) dey-stuwn'