is toegevoegd aan uw favorieten.

Gysbert Japicx wirken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17. Jearm dy mijn tucht'-rijzbiezm', stiel-hird, jin-grijzje Mijn wird smaedje', aeft'r' reg wye' in werz aef-

[wijzje.

7.

18. Mar loaytsje se' aernze' in tjeav'? mey wijd'

[ljeap rin

40 Straeck ney him to, straeck mey him yens fen sin.

Meye' Oer-spill'-schodde' in schomme' eyn-deelje

s' t' fuwl,2)

19. Jearm' tuwt flaebbijt't ijn 't quea; jearm' tonge'

[in puwll

Fenn' leage' in ljeag'ne knet't, in nedd't, in breydjet,

20. Dy tjinn' eyn broar' (eyn' Moars soon') last're-weydjet.

8.

45 21. Doz dwaenese' on-tijgge'; in om dat lek8) swy Iz jearm' mail' mienje' lek bin allijck. ö fy! O 'k sil se' hird straffje' in onder eagen gean.

22. O koenes' dit, dy God forjit', forstean!

Op dat 'k jearm naet, ijnne' hiet-fall'g' gleon' straf-

[soer'-wea

50 Dear nimmen uwt-holp' det, krefts hanz4) wey-schoer'

[wrea.

9.

23. Wae, mey oprjuecht' ijnfierne' hert, hijmm'le janck't, Wae my tanck-eefferjend' 5) herts-taens'-rijp tanck't. Dy sil my eerje' ijnne' eer' dy my beheag't:

In wae sijn wey, sill'g' wey dy ney my weag't, 55 Rjuecht fijn-wol lanz troayt, sil Goads fijn-wol

[smeytsje,

Goads ijn fijn-wol, in him dear ijn formeytsje. E y n e.

L: ') cef-wijzje. 2) fuwl. 3) ick 4) hans 5) tanck-oefferjend'