is toegevoegd aan uw favorieten.

Gysbert Japicx wirken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jo d'on-hiermlycke bran, dy myn siel uwt-tert, ypenbier 710 to meitsen. 't Is de kreft fen lieafde dy my twingt for jo op-offere to wirdden, Y mogge aeaeck wol ljeauwe dat dit it yenige formeits iz dear ick nei langhalsjende de hymmel om terge hab: Libbje den myn haeg-beminne Cleonice! libbje lock-sillig te wylle jon Dorilis mei in 715 forhuwgge gelaet sijn libben foor jo to beste jout. De hymmel hie my jiette meer forheerlyckje kind, mar so 'k trog dizze diede besitter fen jon genegentheit wirdde mei, 'k bid dat de huwggenisse fen myn namme by jo onforjitlyck wenje, in dat nei dien de fioer-flamme my 720 to'n graef tjienje möt, 't oertinsen fen myn eerheftige njue-drifte jön hert, to minste, yvig yn-dold blieuwe mei; dit 's de ienigste forjildinge dy 'k fen Jo aesche.

Cleonice, sieande so stantheftige lieafde yn Dorilis, wirt oermietene ontroere, in fielt her so libbne trog sijn 725 wol-wollentheit oerwonne, datse her trienen naet langer binne hadde kin. Jas wraegselje wa fen beide op 't barnhout tredde schil, Cleonice dy al-re aef-kleaune wier, woe naet dat herenthalve so uwt-nimmene Ridder stearre schoe, Dorilis hadde naet aef fen for-gaen, in gebea de 730 Oifer-ljue datse him yn 't fioer wye schoene.

De hele sted forwondret him yn 't oon-siean dear stantheftigheiten dizzer twa geleaven, in nimmen kin him fen galjen onthadde: alle man is hert-reitsene bedroafd o°n to siean dat dy djiep-lieafdige njue fen dizze jonge 735 Grieck to in flamme-fiedsele tjienje mot: jae oerwaegene yn mei-lyentheit hoe fier hy trog lieafdes oerkreftinge brocht wier,

Nicoclea de droafheit dy-se yn 't oon-loaitsen fen dizze trien-taepjende forteanninge nutge, naet langer 7^0 hierme kinnende, koam her, mei begalde wangen, for de foetten fen her man del-lizzen, dy uwtte muwlle fenne Praesters d'aef-komste, in de oon-gong fen sijn lieafde