is toegevoegd aan uw favorieten.

Gysbert Japicx wirken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

paeden in fortrietige herbergen, to uws riuechte honckwengje bringe wol, so schoene wy (yn stee fen uwz to forhuwgjen, trog it oonschoagjen fen uwz Fader-lan, in 35 yn pleats fen sjongjen (oermits wy uwz wol-bejearde rest fest naekje) uwz aerbeid wol jearn weer-oon beginne wolle, it seil jiette reiz neye wyn keere, in (so 't uwz oarloave wier) uwz uwnck-wei oppe ny wannelje. Den tinssje wy naet meer op uwz asrbeide, uwz fortrietten 40 in schip-breckingen binne gled forjitten, in wy aengje for nin swierigheite meer. Mar yn jin-deel oon-grynje wy de deade allyck de alderswierste pynne, schromje dy allyck in stran-klippe, in flean 'er for az for in great heapsen struwck-roavers. Wy dwae az dy lytse bern 45 dy alle dei klaege habbe, mar az dy genez-maester komt, naet meer sjeack binne. Az dy jinge aeaeck dy de heele wycke ynne dwelm roan habbe to kiermjen, mar asse de han-maester kommen sieane om dy uwt to luwcken, nin tosck-seertme meer fielle. Allyck aeaeck sommige 50 klien-seerige minschen dy trog dy wamsteckende Pluwris-pynne galje in kiermje, ja naet restje foor dat de Yer-litter komt; mar asse him dy fliemme hottjen sieane om dy plaege to fornieljen, so tjeane se de earm oer beek, in bestopje him ondre wryn yn 't bod, oorz naet 55 az aeft hy jearm salm deye woe. Wy freazje de heelmaester boppe de sjochte; dy plaester-lizzer meer az de pynne; de flieme meer az dy swolme. Wy ontsjea meer de bitterheite fen ien genez-drancke dy ringen forby iz, den dy lang-doerjende smert-quolmende sjeacktme, 60 meer it ein uwzer illinde, den dy tol-leaze illinden salm dy wy yn dit libben lye motte. Fen wier komt dogge dizze dwyl- in dwelm-sinnige sljuecht-holligheite? Om dat wy naet witte het it libben, nog het de deade iz. Wy freazje 't jinge wy nei beheare to hoopjen, in wy 65 bejearje 't jinge wy beheare to freazjen. Wy neamme