is toegevoegd aan uw favorieten.

Gysbert Japicx wirken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lasterje in stecke elck-oorme, in binne altyd ongerest, aef om jearm ein ongelocke, aef om in oorz wol-ferte. In dear iz ommers nin greater torminte, az dy nydigheite, 375 dy egentlycke oorz naet iz den ien baernende kjealdsjeacktme ynne gaest. Wier uwt nu wol to forstean iz, datse nin syckre friuenschippe habbe, dy altyd by forstannige liue for in djoer-wirdig dinge haden west iz. Bejeare y dit jiette klearer to siean?

380 Lit it lock herre de reg reiz to keere, elck ien sil aeaeck stracks fen jearm aef-dwerssje: litse ienskes aef-sot wirde, ringen silmese schean oonsiean: lit jearm dy heerlycke taeberte benimd wirde, nimmen silse meer kinne. In lit 'er in onbeheinte buffle mei dy oonsiean385 lyckheite oon-klaeid wirde, hy sil steans-foets (uwt kreft fen dy Steat-taebbert) genietje alle eerbiedinge in oonsiog, die de oore fore hinne bewyzge wirde. Ondertwissche wirdese so haeg in littinckne op quabbe, allyck dy Ezele, it byld Isidis kritssiende, fen alle eerbiedingen dy de 390 goadinne oondien wirde. Jae merckje naet ienskes dat naet jearm personen mar it lock so eere wirt, dat 'im folie tydz fen herre, az fen in tuwn-esel draegje lit. Hier moacht immen sizze: Jae habbe to minste jearm wille soo lang az dy steate doeret, in binne ondertwissche 395 jamck yn herre schick: In immen dy trye, fiouwer aef meer jieren goe daegen het, is ommers al sijn libben naet ongelockig. Dat is wier az me dit goe-daegen neamje mei, altyd to aengjen om fen syn steate forsot to wirden, in alle daegen to djoejen mei great janckjen 400 om jiette haeger to klaerdjen. Lieave friuene dizze, dy y miene yn herre schick in nei herre sin to wezzen, om dat y se allinne fen buwtte sieane, dy sinte fen binne al folie oors ontheistre. Dit lyckje wol in moai mirsle finsenhuwsen, mei folie dobben in Saeën dy fen binne 405 mei tiuesterheite, wiermen in pyn-bancken fold binne.