is toegevoegd aan uw favorieten.

Gysbert Japicx wirken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in blieuwt yn ade ruwne Friesche rjuecht-uwtte golhertigheyte

Jon

GYSBERT JAPICX.

25 Slacht-moanne dy njoeggentjiende dey CID IDC LIV.

Jiette stjoer ick di feynsjende Torquatus.

III.

Greate Stalcke;

Mey uwz frjuene Gealama hab ick jon oongenamme schrieuwinge, mey dat forljeacht rymme, wol ontfinzen, wer foor ick jon E. haechlyck bytanckje, az aeaeck dat Y 5 my hoope jane om ringen wydloftiger berjuechtinge trogh jon edele pin to ontfangen, wier ney ick langh-halsje sil to tyde, dat ick 't oonfirddje. Ick stjoer dat boeck fen forschate rymlerie aeaeck to reg, in behad jiette Hoofts extoarje, dy 'k ney'er han t'huwz seyne schil. Onder10 twissche wirt myn greate stalcke in lock-silligh ny-jier winsche fen syn

G. JAPICX.

To haeke.

Daventreus het my befelne jon E. fen sijn wêege to 15 groetjen.

Bolsert dy neyst-leste dey fen 't Jier CID IDC LIV.

IV.

Ney winschinge alles goes trogh yerdsche in hymmelsche seyninge in wolfearte.

Greatte Stalcke,

Y habbe my forschalcke,

Also Y forteyn binne, tjin jon belauwe, sond're my

21