is toegevoegd aan uw favorieten.

Gysbert Japicx wirken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

behelje by dy great-bewittenschipte Daventreus, by uwz 20 Rector Hajonides, by myn Alder-ljeafste in by jon (ick kint 't naet oorz uwttje)

Eyn

G. JAPICX.

Boalsert dizze segz-in-tweyntigste 25 fenne Haey moanne CID IDC LV.

XIX.

Greatte Stalcke.

De gelegentheyd fen oon myn Yem to schrieuwen, det my dizze mei stjoeren; ick hab jon E. missieuwe oon d'Heer Makduel nei Nylan, (dear hy wennet) seynt. Ick 5 sein jon E. dit titel-bled mei in ferssje dear uwt macke. Het koe ick oorz, dy naet az dy tytel wit, az de tytel rymmelje: de Joncker mei 't bruwckje to dy tjienst dy 't syn E. wirdig achtjet, al wier 't om oon Uolkaan to offer jen. Groetgje myn Nift de Heer mei her ljeaf-talie. 10 Op dy edele ferssjes fen 't to-hoarze-rijden moat ick reyz by better lomme op tinssje, de holle stiet my jinwirdig alle-heel naet ney rymjen. Tanck hab uor master H. formeyts-mylde rym'lereasje. Daventreus blieuwt. Dit uwtte bran fen jon E. 15 G. JAPICX.

Boalsert dizze töalfde fenne

Winter-moanne CID IDC LVI.

XX.

Greatte Stalcke;

Om jon E. ninter stuwne to wegerjen (schien dat it nin keapenschip fen myn jeld in jierren iz) het Y bejearje,